COMPTE AMB LA PRORRATA DE L’ IVA

L’impost sobre el valor afegit (IVA) és un impost harmonitzat a nivell europeu, i pretén ser neutre per l’ empresari. Es a dir, no li ha de generar ni un ingrés, ni un cost.

 

Una de les manifestacions d’ aquesta neutralitat es manifesta en que si vostè realitza operacions (entregues de bens o prestacions de serveis) totalment subjectes a l’impost podrà deduir la totalitat de l’ IVA suportat, sempre que es tracti de l’adquisició de bens i serveis afectes.

 

En el mateix sentit si vostè realitza operacions que no repercuteixen IVA no podrà deduir-ne el suportat en l’ adquisició dels mateixos, i aquest IVA es convertirà en un major cost.
Fins aquí, tot molt senzill. Tot amb IVA o tot sense IVA. El conflicte al que em vull referir es produeix quan un empresari o professional realitza operacions exemptes i altres que no ho son. Fiquem uns exemples: lloguers d’ habitatges i de locals comercials. Informàtic que repara ordinadors i també fa classes de formació. Gestor Administratiu que també factura comissions d’ assegurances, etc.

 

 

Cal aplicar el que s’ anomena la regla de prorrata que consisteix, en resum, a deduir en proporció al que es factura en IVA. Així si agafem el primer exemple, el d’ una persona que té lloguers de locals per valor de 60.000 euros i d’habitatges per valor de 40.000 euros, del conjunt de bens i serveis adquirits en podria deduir en quant a l’ IVA el 60 %.

Cal tindre-ho en compte de cara a la regularització anual de l’ IVA, i fins i tot si creiem que aquest percentatge ens perjudica perquè s’ha de fer una reforma que afecta exclusivament a un local comercial, es podria deduir íntegrament demanant l’aplicació de prorrata especial, que permetria deduir íntegrament l’IVA dels locals, res en els habitatges i a proporció en els elements comuns.

 

Article de Joan R. Viaña, Director General de Compsa. Llicenciat en Dret, assessor fiscal i membre en excedència del cos d’inspectors d’Hisenda.

Details

La prestació per maternitat, exempta d’IRFP

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat una sentència en la qual es considera que la prestació de maternitat està exempta de tributar en l’IRPF com a rendiment del treball. Es tracta de la primera sentència en aquest sentit i, en conseqüència, no crea jurisprudència però, de totes maneres, obre la porta a…

Details
o-OIL-WORKER-facebook

La fiscalitat dels autònoms a la COELL

COMPSA participarà en la jornada per a autònoms que tindrà lloc a la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) el proper dijous 29 d’octubre, amb una ponència de Joan R. Viaña.

Details
family-law

NOVETATS 2015 IRPF i Impost de Societats

El passat 27 de febrer es va publicar el Reial Decret-llei 1/2015 de mecanismes de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social. La nova normativa incorpora novetats tributàries que afecten a l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF) i a l’Impost de Societats (IS). Pel que fa a l’IRPF,…

Details

NOVETATS FISCALS 2014: AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER OPTAR AL CRITERI DE CAIXA

S’amplia el termini per optar pel règim especial de criteri de caixa fins al 31 de març de 2014. El Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre (publicat al BOE el 30 de desembre), amplia el termini per poder optar aquest règim especial, amb l’objectiu que els subjectes passius de l’impost que vulguin incloure-s’hi, i…

Details