COMPTABLE

Seguiment i assessorament continuat de la gestió comptable.

Confecció dels llibres oficials -llibre diari, llibre de balanços, llibre d’IVA, llibre Major, llibre d’inventari, comptes anuals- per a la seva legalització davant el Registre Mercantil.

Tancament comptable de l’exercici.

Confecció i presentació dels comptes anuals per a la seva legalització davant el Registre Mercantil.

Comptabilitat directa

 • Sobre assentaments comptables d’ingressos i despeses.
 • Quadrament de bancs, així com també dels comptes de proveedors i clients.

Comptabilitat simplificada

 • Assentaments comptables d’ingressos i despeses.
 • Registres d’IVA.
FISCAL

Atenció detallada a totes les possibles deduccions, bonificacions…

Inspeccions tributàries: assistència, defensa, contestació a requeriments,
liquidacions i recursos a tots els impostos del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 • Estudi, càlcul i presentació anual de la declaració i de les trimestrals.
 • Atenció a les diferents opcions de tributació.

Impost sobre Societats

 • Estudi, càlcul i presentació anual de la declaració i dels pagaments a compte.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Estudi, càlcul i presentació de les liquidacions trimestrals o mensuals i del resum anual.
 • Canvis de règims.

Mòduls

 • Estudi, càlcul i presentació de les declaracions periòdiques.
 • Llibres d’IVA i de béns d’inversió.

Impost de successions i donacions

JURÍDIC
 • Dret civil i mercantil.

 • Contractes de compraventa, lloguers..

 • Drets successoris i herències.

 • Expedients sancionadors de tot tipus: multes, sancions…

 • Activitats de societats: constitució, dissolució, administració…

 • Assessorament en inspeccions d’Hisenda.

 • Operacions de reestructuració empresarial: fusions, escisions…

 • Contenciós administratiu.

LABORAL
 • Contractacions, sancions i acomiadaments.

 • Afiliacions, altes o baixes a qualsevol règim de la Seguretat Social.

 • Inscripcions d’empreses a la Seguretat Social i a la resta d’organismes oficials.

 • Comunicacions amb Hisenda i la Seguretat Social.

ASSEGURANCES

Particulars

 • Plans de pensió i d’estalvi.

 • Vida, accidents, salut, decessos…

 • Automòbil: assistència en viatge, tallers concertats…

 • Comunitats.

 • Assistència al comerç.

 • Llar.

 • Responsabilitat civil.

 • Agràries.

Empreses

 • Accidents.

 • Patrimonial.

 • Salut, col·lectius.

 • Vida i pensions, col·lectius.

 • Automòbils.

 • Multirriscos.

 • Transport.

 • Responsabilitat civil.

FINANCER
 • Plans d’estalvi i jubilació.

 • Plans de pensions.

 • Fons d’inversió.

AGRÍCOLA
 • Comptabilitat de règim general.

 • Comptabilitat de mòduls.

 • Sol·licituds de tot tipus de subvencions i ajudes (subvencions per al gasoil agrícola/professional…).

GESTIONS ADMINISTRATIVES

Empreses

 • Obertures d’establiments. Tramitació de tota la documentació necessària per posar en fucionament un establiment.

 • Altes i baixes d’activitats. Tramitació davant els organismes corresponents.

 • Carnets de manipuladors. Gestió i presentació de la documentació per l´adquisició d’aquests carnets.

Vehicles

 • Matriculacions.

 • Transferències.

 • Altes i baixes.

 • Canvis de nom.

 • Modificacions.

 • Targes de transport.

 • Gestió de sancions i de pagament.

 • Renovació de llicències de conducció.

Transports

 • Permisos.

 • Targes de transport.

Tràmits

Subvencions
 • Subvencions per al gasoil agrícola/professional.

Registre Mercantil
 • Presentació de llibres al Registre Mercantil.

 • Legalització i enquadernació de llibres.

 • Últimes voluntats al Registre Mercantil Central.

 • Sol·licitud de certificats de denominació social.

Altres
 • Tràmits notarials.

 • Llibres d´actes i de socis.

 • Assegurances agràries.

 • Obtenció de llicències de l’Ajuntament i tràmits diversos.

 • Estadística. Estudi i compilmentació.

 • Renovació del permís d’armes.

 • Renovació de la llicència de caça.