Haureu escoltat que hi ha un recurs d’inconstitucionalitat relacionat amb l’Impost sobre Patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 per aspectes molt tècnics; tots ells relacionats amb l’augment del tipus de gravamen marginal. Però, també, pel fet que, aquest impost, reimplantat amb caràcter transitori, ha de ser permanent.

El cas és que alguns assessors estan recomanant impugnar les declaracions dels exercicis 2021 i 2022. Ho fan perquè, en cas que l’Alt Tribunal el declari inconstitucional, les impugnacions permetrien obtenir la devolució de les quantitats pagades.

Si no s’ha impugnat prèviament la resolució i el Tribunal ho declarés igualment inconstitucional, aquesta decisió, aleshores, només afectaria els exercicis de 2023 en endavant i, en tot cas, als anteriors que estiguin pendents de resolució. En canvi seran ferms els que a data de la sentència no estiguin recorreguts.

Per aquest motiu, hi ha despatxos que aconsellen impugnar: per no tancar les portes a la devolució; mentre que, altres despatxos, no tant optimistes amb la resolució del Tribunal, consideren que és un error. I ho justifiquen al·legant que la impugnació trenca la prescripció i possibilita que l’Administració Tributària pugui revisar l’impost durant 4 anys més des de la presentació de la impugnació.

Per tant, si la seva declaració de Patrimoni es immaculada, plantegi’s la possibilitat d’impugnar. Si no és així i, a més, si la quantia pagada no és significativa, més val deixar-ho córrer. En tot cas, si ens vol contactar l’aconsellarem personalment.