Una sentència de finals de 2023 pot representar un punt d’inflexió en l’àmbit tributari general, sobretot en la imposició de sancions. Es tracta de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galicia, 7835/ 2023 de data 28 de novembre, sala del contenciós.Per primera vegada a l’Estat espanyol, un tribunal, al tractar sobre la imposició d’una sanció tributària a un contribuent, va més enllà en la seva argumentació i, aplica nous principis, a part de la presumpció d’innocència i demanar la exigència d’un element subjectiu en la culpabilitat de l’infractor, aspectes, aquests, ja reconeguts en la jurisprudència al traslladar els principis penals al sancionador tributari.

La novetat radica en reconèixer, a més, el dret a l’error (que ja es reconegut a la jurisprudència francesa com el droit a l’erreur). Aquest aspecte ja es va demanar al 2022 a través del Consell per la Defensa del Contribuent, proclamant la necessitat d’incorporar aquest dret a l’ordenament tributari espanyol.
Com diu el propi Tribunal, tot i que la proposta del Consell encara no ha tingut reflex positiu a la Llei General Tributària, potser s’ha iniciat un nou camí per evitar sancions per incompliments involuntaris de les normes fiscals.

Amb això, diu també el Tribunal, es vol cridar l’atenció en que la complexitat de les normes i els procediments, al que quedaria vinculat la regulació d’aquest dret, opera com factor a tenir en compte a l’hora de valorar la culpabilitat de l’obligat tributari. El Tribunal incideix en que segueix essent necessari l’anàlisi de l’element de culpabilitat; és a dir, la culpabilitat no desapareix, sinó que es manté amb tota la seva extensió quan s’ha comptat amb l’assistència d’assessors en les gestions de naturalesa fiscal, a diferència de l’argument que sostenia l’advocat de l’Estat.

En definitiva, una nova sentència favorable a l’obligat tributari que qüestiona el poder exorbitant de l’administració tributària i que invocarem en nous possibles abusos, sempre en defensa dels interessats.