El mes de març hem de declarar la titularitat o poder de disposició de béns i drets a l’estranger. Aquesta obligació, model 720, no és nova. S’ha de consignar quan el valor superi els 50.000 euros o bé, tot i que ja s’hagi declarat en exercicis anteriors, existeixi una diferencia de més o menys 20.000 euros respecte a allò declarat en períodes anteriors.

La novetat per a l’any 2024 és que, per primer cop s’incorpora, també, el model 721, la “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger“. L’hauran de presentar les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol i els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents; però també, les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, és a dir, que siguin titulars de monedes virtuals a l’estranger o respecte de les quals en tinguin la condició de beneficiaris, autoritzats o d’alguna altra forma n’ostentin poder de disposició, o de les que en siguin titulars reals, encara que estiguin custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir,  emmagatzemar i transferir monedes virtuals, a 31 de desembre de cada any.

Per tant i, com a recordatori, si vostè te béns o drets a l’estranger o, fins i tot, a partir d’ara, criptomonedes (tot i que aquestes no se sap exactament on són), i els imports superen els 50.000 euros o varien en un import superior als 20.000 euros respecte l’any anterior, presenti aquestes declaracions. Recordi que les sancions per no fer-ho són elevadíssimes. I per descomptat que haurem de reflectir aquests béns i drets en les properes declaracions de renda i patrimoni.