Les persones continuen morint. I, probablement, hauran de presentar la declaració de renda. Bé, ells no: aquesta obligació recau sobre els seus hereus.

En efecte, la mort d’una persona trenca el període impositiu i condiciona aspectes com el fet que, si, fins llavors, havia estat presentant la declaració en la modalitat conjunta amb el seu cònjuge, aquest últim any no ho podrà fer.

Tanmateix, si feia declaració de patrimoni, no haurà de presentar-la: l’impost merita el 31 de desembre i, com que ja no hi és, no caldrà confeccionar-la. En canvi, compte, perquè el conjunt de béns, drets i imputacions immobiliàries es retrotreuen al moment de la mort. Vull dir que, si vostè ha anat al notari a signar l’acceptació d’herència el dia 15 de febrer de 2024 i, per altra banda, la defunció del seu pare es va produir l’1 de novembre de 2023, representa que vostè és propietari ja des de la mort del seu pare; i ha de tributar, sobre tot, a partir de novembre de 2023.

Tingui en compte, també, que les sancions tributàries no s’hereten, però la quota i els interessos sí.

I, d’altra banda tingui la següent previsió: si la renda surt a pagar, doncs, pagui i ja està. Però si surt a retornar, tot i que assenyali un número de compte encara vigent, el més probable es que la devolució quedi retinguda.

Aleshores cal tramitar una sol·licitud a banda per tal que aquesta quantitat es retorni. I hi ha una particularitat; i és que, si l’import de la devolució és inferior a 2.000 euros, cal aportar documentació acreditativa dels hereus, testament, etcètera. No obstant, si l’import supera els 2.000 euros, amb això no serà suficient. Hisenda reclamarà que s’inclogui a l’escriptura d’acceptació d’herència com un dret de cobrament més.

Per tant, si vostè encara està tramitant l’acceptació d’herència d’una persona difunta, si la devolució supera aquest import, avanci’s i inclogui-ho a l’acceptació.