A partir del dia 2 d’abril i fins a l’1 de juliol es poden presentar les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2018. Aquest període de declaració no ve marcat per grans modificacions legislatives ni d’àmbit estatal ni autonòmic donat que, més aviat, els respectius governs han estat preocupats en altres assumptes. En aquest sentit, la reforma més important es produeix per la Llei 6/2018 de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat i fa que, amb efectes des del dia 5 de juliol de 2018, als perceptors de rendiments nets de treball inferiors a 16.825 euros se’ls hi apliqui un descompte superior al que tenien fins ara, per la qual cosa podem afirmar que les rendes més baixes en surten una mica beneficiades.
En el mateix sentit, millora el tema de l’obligació de declarar quan s’obtenen rendiments de treball procedents de més d’un pagador, sempre que la suma de les quantitats rebudes del segon i ulteriors pagadors superin els 1.500 euros. El límit passa de 12.000 a 12.643 euros amb caràcter general mantenint-se a 12.000 euros per a contribuents que hagin mort abans del dia 5 de juliol de 2018 (compte perquè alguns mitjans de comunicació indiquen que el límit s’estableix en 14.000 euros ja per aquest exercici i no és correcte, ho serà en el pròxim 2019).
També, es modifica la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació de manera que es podrà deduir el 30% (abans era el 20%) de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació que compleixin determinats requisits. La base màxima serà de 60.000 euros anuals (abans era de 50.000). S’incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que hi tingui dret pagui despeses de guarderia o centres d’educació infantil autoritzats per fills menors de tres anys. No obstant això, l’any que el fill compleixi tres anys, aquest increment podrà ser d’aplicació respecte de les despeses amb data posterior al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil. Per aquest motiu, s’obliga les guarderies a presentar una declaració informativa per contrastar les dades dels pares.
Tanmateix, s’incrementa l’import de les deduccions per família nombrosa fins a 600 euros anuals per cada un dels fills que s’excedeixi dels mínims per accedir a aquesta condició i serà aplicable la deducció per persones amb discapacitat a càrrec, pel cas de cònjuge discapacitat no separats legalment. A més, s’introdueix una nova deducció sobre la quota a favor d’aquells contribuents que els restants membres de la unitat familiar resideixen en un altre estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, que els impedeix presentar declaració conjunta. Amb aquesta deducció s’equipara la quota a pagar a la corresponent si fossin tots residents fiscals a Espanya.
Si vostè va tenir la sort de ser agraciat en un premi de loteria, caldrà saber-ne la data atès que fins al dia 5 de juliol de 2018 la part exempta és de 2.500 euros, i, a partir d’aquesta mateixa data és de 10.000 euros (està ja aprovat que aquest límit sigui de 20.000 euros a partir de l’any 2019 i de 40.000 a partir del 2020).
La següent modificació important no prové de la Llei de Pressupostos sinó d’una sentència del Tribunal Suprem amb la qual va declarar exemptes de tributació les prestacions de maternitat i paternitat, obligant, fins i tot a l’Agència Tributaria, a retornar els ingressos indeguts dels exercicis no prescrits.
Finalment, voldria orientar sobre algun aspecte pràctic: enguany ja no és possible la presentació en paper, sinó que ha de ser necessàriament per via telemàtica, essent el dia 26 de juny l’últim dia per a domiciliar el seu pagament.
Els que tenen immobles llogats cal que els declarin i especialment aquells que s’han dedicat al lloguer turístic anunciant-ho a través de plataformes digitals, ja que aquests intermediaris han presentat declaracions informatives de manera que les dades seran creuades. Recordar també que aquest tipus d’habitatges no poden gaudir de la reducció del 60% al no haver estat destinat a habitatge permanent de l’arrendatari.
Enguany, els esborranys milloren la informació sobre rendiments negatius pendents de compensar procedents d’anys anteriors: cal revisar-los perquè de vegades ens permetran rebaixar la càrrega impositiva. Així mateix, informen de la percepció de rendes obtingudes en altres països i s’incorpora una nova eina a la web per facilitar el còmput de la cartera de valors. En tot cas, no es precipitin a confirmar-lo. L’esborrany només és un document informatiu que cal revisar com una guia per a presentar la declaració i que, en cap cas, no és garantia que estigui bé, ni allibera de la imposició de sancions en cas d’ulteriors comprovacions o regularitzacions tributàries.