Amb les modificacions normatives dels últims anys en tema d’aportacions als plans de pensions, pel que fa als límits pels quals es pot minorar la càrrega tributària en IRPF.…