Dret a l’error en matèria tributària

Una sentència de finals de 2023 pot representar un punt d’inflexió en l’àmbit tributari general, sobretot en la imposició de sancions. Es tracta de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galicia, 7835/ 2023 de data 28 de novembre, sala del contenciós.Per primera vegada a l’Estat espanyol, un tribunal, al tractar sobre la imposició d’una sanció tributària a un contribuent, va més enllà en la seva argumentació i, aplica nous principis, a part de la presumpció d’innocència i demanar la exigència d’un element subjectiu en la culpabilitat de l’infractor, aspectes, aquests, ja reconeguts en la jurisprudència al traslladar els...
Llegir més

Sobre la possible inconstitucionalitat de l’impost sobre patrimoni i la devolució de les quantitats pagades

Haureu escoltat que hi ha un recurs d’inconstitucionalitat relacionat amb l’Impost sobre Patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 per aspectes molt tècnics; tots ells relacionats amb l’augment del tipus de gravamen marginal. Però, també, pel fet que, aquest impost, reimplantat amb caràcter transitori, ha de ser permanent. El cas és que alguns assessors estan recomanant impugnar les declaracions dels exercicis 2021 i 2022. Ho fan perquè, en cas que l’Alt Tribunal el declari inconstitucional, les impugnacions permetrien obtenir la devolució de les quantitats pagades. Si no s’ha impugnat prèviament la resolució i el Tribunal ho declarés igualment inconstitucional, aquesta decisió,...
Llegir més
Go to Top